Empreses

LA FORMACIÓ DUAL UNIVERSITAT – EMPRESA

Es una modalitat formativa en la què el centre/empresa i la universitat es coresponsabilitzen de la formació de l’aprenent. L’aprenent alterna entre el centre educatiu i l’empresa, es forma treballant i aprèn a l’aula, en una contínua retroalimentació.

La raó de ser de la Formació Dual parteix del desajust existent entre les necessitats que les empreses tenen de nous treballadors amb perfils cada cop més específics que s’adaptin a les característiques de cada empresa i la realitat de les tipologies de joves que els arriben.

Per això, resulta imprescindible que l’empresa aposti per aquesta modalitat formativa en col·laboració amb la universitat, oferint llocs de treball per a estudiants/aprenents. Al mateix temps l’empresa haurà de comprometre’s a designar un tutor d’empresa i elaborar un projecte formatiu en estreta coordinació amb el tutor de la universitat.

Aquesta fórmula assegura la captació de talent per a l’empresa i per al territori, per be que facilita que les empreses, des d’associacions o organitzacions pròpies, aconsegueixen elevar la qualificació del sector i per tant aconsegueix un reconeixement exterior de cara als clients.

En la Formació Superior Dual l’alumne passa mitja jornada a l’empresa com aprenent supervisat per un tutor d’empresa que es coordina periòdicament amb el tutor de la Universitat.

La relació entre l’aprenent i l’empresa ha de ser el contracte de treball. Tot i que en alguns casos es pot començar signant un conveni de pràctiques externes fins que sigui possible signar el contracte. (cas d’alumnes estrangers). Alhora, les empreses signen un conveni a tres bandes (empresa-universitat-aprenent) per regular la protecció de dades i garantir la confidencialitat.

Tot l’aprenentatge i adquisició d’habilitats per part de l’aprenent es va recollint en el Quadern d’aprenentatge de l’aprenent, que servirà a final del procés formatiu per poder fer l’avaluació de manera prou objectiva i consistent.

TIPOLOGIA D’EMPRESA FORMADORA

D’entrada, qualsevol empresa pot formar aprenents. Hi ha, però alguns elements que resulten molt atractius per tal que les empreses vulguin esdevenir una empresa formadora:

1

Necessitat de contractar nous treballadors per una previsió de creixement de l’empresa i per properes jubilacions

2

Necessitat de cobrir llocs de treballs que necessiten una qualificació mitjana i amb un temps d’aprenentatge llarg

3

Responsabilitat Social Corporativa: el compromís formatiu d’aprenents per part de l’empresa te un impacte positiu en el territori. Col·labora a reduir l’atur juvenil i millora i potencia la imatge de la pròpia empresa.

QUINS AVANTATGES POT OBTENIR L’EMPRESA?

Incloure en el currículum formatiu de la universitat nous continguts d’interès per l’empresa

Aconseguir motivar l’aprenent en la seva formació al llarg de la seva estada a l’empresa

Contribuir a crear una borsa de futurs empleats i facilitat la substitució generacional de la plantilla

Reduir els processos de selecció de personal externs

Encertar en les decisions de contractació. Es coneix molt millor a un aprenent que a un candidat extern

Recuperar la inversió realitzada en formació a mig termini.

Poder formar a futurs empleats amb la cultura i hàbits de treball de la pròpia empresa (identificació amb l’empresa, amb els seus valors i la seva forma de fer).

Decidir sobre la contractació de l’aprenent un cop finalitzada la estància formativa

Aconseguir una bonificació en les quotes de la SS dels aprenents (segons el tipus de contracte)

Promoure la responsabilitat social en esdevenir en empresa formadora, transmet una imatge de dinamisme, modernitat i pot guanyar presència en els mitjans de comunicació, augmentant la visibilitat pública.

COM IMPLEMENTAR LA FORMACIÓ SUPERIOR DUAL EN LA MEVA EMPRESA?

1.- Identificar un perfil professional

El primer pas que haureu de fer és mirar la realitat que la vostra empresa preveu tenir a mig termini. Valorar les properes jubilacions, el taxa de creixement i expansió prevista, les necessitats de canvis i millora que puguin implicar incorporacions de personal, etc…

Un cop detectats els perfils professionals que la vostra empresa voldria incorporar a mig termini, cal valorar quina mena de preparació i habilitats de partença creieu que ha de tenir el treballador que hauria d’adquirir fruit de l’aplicació del programa dual.

Un segon pas serà fer un cop d’ull a les titulacions que ofereix la nostra universitat (incloguin o no la modalitat dual). Hi ha alguna titulació que s’apropa a les vostres necessitats?

2.- Contactar amb la universitat (amb el coordinador dels estudis que hagueu triat)

Contacteu per correu-e amb el coordinador dels estudis que hagueu triat per concertar una entrevista. Exposeu totes les vostres reflexions i necessitats.

Ell us explicarà la documentació necessària i els requisits bàsics que haureu de tenir en compte i tots els passos a seguir. Us donarà d’alta en la base de dades d’empreses (si no hi éreu) i us introduirà a la pàgina web dels estudis com a empresa col·laboradora amb el nombre de places ofert per aquell curs.

3.- Assignar el tutor

El tutor de l’empresa haurà de tenir com a mínim la mateixa titulació que la que l’alumne estigui cursant i l’experiència professional necessària. A més, haurà de tenir una mínima habilitat en organitzar un itinerari laboral que faciliti a l’aprenent l’adquisició de les competències i coneixements adients i, acompanyi l’aprenent al llarg de tot el procés de manera assertiva.

El tutor haurà de trobar-se periòdicament amb el tutor de la UdL per tal que l’aprenentatge en ambdós espais formatius sigui coherent, complementari i abasti tot els objectius. Per tant, és important que el tutor d’empresa es comprometi a participar activament de totes les reunions i hi aporti valor.

4.- Elaborar el programa formatiu

En la primera reunió amb el tutor de la universitat, el tutor d’empresa aportarà almenys un esquema del projecte formatiu que l’alumne hauria de desenvolupar, i en les successives trobades o comunicacions s’haurà d’adaptar al programa formatiu de la universitat i a les temporitzacions de la titulació. (semestres)

Aquest programa haurà de poder-se seguir a través del Quadern de l’aprenent de manera coherent.

5.- Seleccionar un alumne o més segons el nombre de places que hagueu ofert

Un cop la vostra empresa s’hagi incorporat a la borsa de empreses col·laboradores de formació dual i hagi comunicat el nombre de places que ha ofert per al corrent curs rebrà la documentació d’alguns alumnes per tal que pugui triar. (CV, expedient acadèmic i qüestionari per l’empresari)

Si la selecció de l’aprenent acaba amb un acord per les dues parts ho comunicaran al coordinador dels estudis.

6.- Alta al campus

El tutor us donarà accés al campus per poder fer la selecció dels alumnes.

7.- Signar el conveni

Haureu de signar un conveni a tres bandes en què us comprometeu a contractar l’aprenent durant els estudis, a designar un tutor que haurà de fer el seguiment i avaluació de l’aprenent, a elaborar un projecte formatiu per a l’alumne en la seva estada a la vostra empresa que sigui coherent amb la formació que la universitat li impartirà i a comunicar-vos amb el tutor de la udl en qualsevol problema que pugueu detectar en el desenvolupament del programa.

El conveni inclourà clàusules de confidencialitat i clàusules sobre protecció de dades i els compromisos de alumne i tutor de la udl de respectar-les.

Com a complement del conveni haureu de signar el Quadern de l’alumne on es recolliran totes les observacions dels tutors en el desenvolupament que l’alumne ha fet del projecte, les habilitats aconseguides així com els coneixements i competències que s’hagin anat adquirint.

Al quadern hi constaran els horaris, el programa formatiu, el nom dels tutors i de l’aprenent i altres dades importants a l’hora de poder avaluar l’aprenent/alumne

8.- Formació al tutor (guia del tutor de la UdL)

La universitat haurà de vetllar per la formació dels tutors de les empreses ja que aquells són el pilar en que es recolza el desenvolupament de la formació dual. El coordinador dels estudis facilitarà als tutors de les empreses la guia del tutor que li servirà de base formativa per iniciar la seva experiència tutorial. De manera periòdica des del vicerectorat s’impulsaran jornades formatives per a tutors. Les empreses podran vetllar per la formació dels propis tutors de cara a assegurar-se l’excel·lència en el desenvolupament de la seva tasca i de retruc un seguiment ideal de cada aprenent al seu càrrec.

9.- Preparar l’acolliment de l’alumne.

Abans de l’arribada de l’aprenent a l’empresa, és molt important prendre una sèrie de mesures que incidiran en una bona acollida i segurament en un bon desenvolupament formatiu de l’aprenent.

Es important tenir enllestit el lloc de treball del nou aprenent i de tots els estris que hagi de menester per a la seva feina. Cal haver previst quines persones seran les encarregades de indicar-li la feina i de fer-ne el seguiment. Amb quines persones es relacionarà i quins processos formatius seguirà.

Haurem de confeccionar fitxes o manuals d’instruccions per tal que l’aprenent sàpigui en tot moment què ha de fer i què se li demana.

I com a qualsevol altre treballador, cal informar-lo de les normes internes de seguretat i de funcionament, els horaris, les pauses, i tot allò que hagi de saber per tal de poder desenvolupar la seva feina amb prou garanties i competència.

Es important que la resta de treballadors siguin informats de la seva arribada, la seva tasca i la seva condició d’aprenent.

10.-Fer el seguiment de l’alumne

El tutor ha de saber qui o quines són les persones responsables de la formació de l’aprenent a l’empresa. Es fonamental que l’aprenent sàpiga com contactar amb el tutor en tot moment. I és del tot imprescindible que el tutor faci el seguiment de l’evolució de l’alumne parlant sempre que sigui possible amb aquelles persones que el tenen al seu càrrec.

Cal que tingui prou elements d’avaluació per tal de poder omplir sense problemes els diferents apartats continguts en el Quadern de l’Aprenent, cada cop que es trobi amb el tutor acadèmic per fer avaluació.

11.- Fer les reunions preceptives amb el tutor d’empresa

De manera pactada els dos tutors es trobaran davant de l’aprenent per tal d’omplir el Quadern de l’aprenent i valorar la seva evolució i l’adquisició o no de les diferents competències.

Si sorgissin problemes ambdós tutors es trobaran o es comunicaran per tal d’arribar a un consens en la resolució dels conflictes existents. Es molt important que els dos tutors vagin a una i s’impliquin per tal que la formació dual vagi sent cada cop més efectiva. Les seves aportacions constitueixen una font de millora i afinament del sistema dual i manté viva i en constant perfeccionament aquesta via educativa.

12.- Decidir sobre la incorporació de l’aprenent a la plantilla de forma estable.

Un cop finalitzat el període formatiu l’empresari pot decidir rescindir el contracte de treball o renovar-lo. L’aprenent esdevé llavors un treballador més de l’empresa o cerca feina en una nova. Però ho fa amb moltes més garanties de tenir un perfil molt més acord amb les necessitats del mercat i amb millors condicions davant molts altres demandants de feina.

SEU ELECTRÒNICA DE LA UDL

La Universitat de Lleida per tal d’apropar-se a la societat i facilitar les gestions i la informació als usuaris disposa de una Seu electrònica força desenvolupada que vol donar a conèixer a tots els ciutadans i empreses.

Pretenem que en breu la ciutadania pugui fer qualsevol tràmit electrònicament, emprant les eines tècniques que posem a la seva disposició, en condicions de seguretat, integritat, neutralitat, simplicitat i proporcionalitat.

A la seu electrònica de la UdL trobareu el catàleg de tots els serveis que oferim. Si hi cliqueu a sobre us apareixeran la fitxa de cada servei amb una informació clara i senzilla sobre el servei, la operativa a seguir, els formularis o documents, la normativa aplicable

Us recomanem que feu una visita i descobriu el què us podem oferir